OVER HET PROJECT

Volgens de Digitale Agenda voor Europa (2014-2020) is het verbeteren van de digitale knowhow, vaardigheden en inclusie een van de belangrijkste prioriteiten, terwijl het Europees Economisch en Sociaal Comité van mening is dat alle Europeanen – en bijgevolg ook de huidige senioren – zo snel mogelijk e-senioren moeten worden. Wat het andere aspect betreft, betekent actief ouder worden dat senioren zelf actief op zoek moeten gaan om zoveel mogelijk onafhankelijk en autonoom te zijn en deel moeten nemen aan het persoonlijke, maatschappelijke en economische leven en daaraan hun eigen bijdrage leveren. Digitale vaardigheden spelen een cruciale rol en de bevordering van de Active Digital Skills ‘proADAS’ focust op een geëigende methodologie en daaruit voortvloeiende resultaten die deze vaardigheden in gang zetten en de senioren ertoe aanzetten een rol in onze samenleving te spelen.

DOEL VAN HET PROJECT

Het proADAS-project heeft als doel om:

  • De kloof tussen de verouderende bevolking en de digitale knowhow te dichten en de grote behoefte aan digitale sleutelcompetenties die een gevolg is van het grote aantal senioren in Europa aan te pakken, en tegelijkertijd bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen, technologische ontwikkelingen en economische groei.
  • De belanghebbenden, deskundigen en beroepsbeoefenaars op het gebied van volwassenenvorming en levenslang leren, digitaal onderwijs en competenties op het gebied van actief ouder worden, te ondersteunen en te helpen; de aanbieders van volwassenenvorming en ouderenzorg in staat stellen om met succes om te gaan met de opleiding van senioren en de verscheidenheid aan gevallen.
  • Digitale competenties toegankelijker maken voor senioren ouder dan 60 jaar en het gebruik van ICT op alle niveaus (instrumentele activiteiten, sociale participatie, leren, enz.) vergroten.
  • De competenties en vaardigheden van senioren – met name de maatschappelijke participatie en levenskwaliteit - op een aangepaste manier verbeteren, zodat zij op een positieve wijze worden betrokken bij de samenleving en hun isolement wordt voorkomen ten aanzien van met name genderverschillen en digitale technologie en ontwikkelingen.
  • Innovatieve methoden en ondersteunende pakketten met digitale hulpmiddelen & open leermiddelen ontwerpen en creëren voor opleiders en personen die een opleiding volgen.
  • Een echte methodologie en daaruit voortvloeiende benaderingen ontwikkelen in een curriculum afgestemd op de kenmerken en behoeften van senioren, met onderwijspraktijken en leermaterialen die zijn gebaseerd op en aangepast aan de verscheidenheid en variabiliteit van ouderen.
  • De internationale en Europese dimensie van actief digitaal ouder worden versterken en dit onder de aandacht brengen van de betrokken besluitvormers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Het proADAS-project is een project waarvan de transnationale noodzaak in hoge mate wordt aangetoond door de vergrijzende bevolking zelf. Europa staat hoog genoteerd op de lijst van landen wereldwijd met het grootste aandeel ouderen in de totale bevolking.

Projectpartners

CSI LTD logo

Het Centre for Social Innovation (CSI) is een Onderzoeks- en Ontwikkelings- organisatie, die zich richt op het bevorderen van sociale …

180301_COOP19_LOGO2

Diciannove società cooperativa is in 2005 opgericht als een coöperatieve ICT-vennootschap. De vennootschap ondersteunt

Nieuw Logo

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs gevestigd te Brussel. De instelling biedt

E-Seniors is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die in 2005 

Xenios Polis. Culture, Science & Action is een onderwijs- en onderzoeksorganisatie zonder

euc-logo

De European University of Cyprus biedt bachelor-, postgraduaat- en doctoraatsopleidingen aan in de

AIE

De Adriatisch-Ionische Euregio (AIE) is een Europees netwerk dat fungeert als een Kroatische ngo en waaraan 33 leden …