Ενότητα 1: Ευαλωτότητα

Last updated: March 18, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Ενότητες

Εισαγωγή

Στόχος αυτής της ενότητας 1 είναι οι φροντιστές, οι οικογένειες και οι επαγγελματίες υγείας να μπορούν να εντοπίσουν την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων ενηλίκων και να γνωρίζουν πώς να ενεργούν όταν βρίσκονται σε επαφή με αυτούς τους μεγαλύτερους ενήλικες. 

Ο εντοπισμός της ευαλωτότητας είναι σημαντικός, επειδή ο πρεσβύτερος μπορεί να φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η κατάστασή τους μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα με πολύ αρνητικό τρόπο λόγω της ευαλωτότητας τους. Είναι σημαντικό ένα άτομο να ξέρει πώς να αποτρέψει την ευαλωτότητα.

Στη συνέχεια, οι φροντιστές, οι οικογένειες και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ευαλωτότητας στον πρεσβύτερο μέσω πολυεπιστημονικών μέσων αξιολόγησης.

Τέλος, η ενότητα στοχεύει στην ενδυνάμωση της υγιούς και παραγωγικής γήρανσης, επιτρέποντας την ενεργό συμμετοχή και υποστηρίζοντας την αυτονομία και τη λειτουργικότητα. Οι επαγγελματίες μαθαίνουν πώς να συμπεριλάβουν ενεργά τους αδύναμους μεγαλύτερους ενήλικες σε δραστηριότητες ΤΠΕ.


Στόχοι ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις των ηλικιωμένων, από πολυτομεακή άποψη.
  2. Προσδιορίσουν τις αιτίες και τα σημάδια της ευαλωτότητας στον πρεσβύτερο, προκειμένου να πετύχουν μια έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη.
  3. Αξιολογήσουν το σύνολο των σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων της ευαλωτότητας στον πρεσβύτερο μέσω πολυτομεακών μέσων αξιολόγησης.
  4. Εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές μάθησης, και να εξερευνήσουν την πραγματική προσφορά σε εργαλεία και συσκευές ΤΠΕ για να εκπαιδεύσουν τους μεγαλύτερους, τους φροντιστές της οικογένειάς τους και τους επαγγελματίες υγείας.


Module Content

Expand All
Free