Ενότητα 2: Πρόληψη Πτώσεων

Last updated: March 18, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Ενότητες

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Ενίσχυση και των σχετικών ιδρυμάτων και κέντρων, ενδιαφερομένων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης των ηλικιωμένων, της ψηφιακής εκπαίδευσης & προαγωγής δεξιοτήτων ενεργούς γήρανσης; να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι φροντιστές ηλικιωμένων για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε διάφορες περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη των πτώσεων, μέσω της πρόσληψης ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων-συνεπώς της κοινωνικής τους συμμετοχής και της ποιότητας ζωής τους-με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να συμπεριληφθούν θετικά στην κοινωνία και να αποτραπεί η απομόνωσή τους όσον αφορά τα προβλήματα που προκαλούνται από τις επιπτώσεις των πτώσεων
  • Να προσφερθούν κατανοητές μέθοδοι και υποστηρικτικά πακέτα με ψηφιακά εργαλεία και ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές για εκπαιδευτές (φροντιστές) και εκπαιδευόμενους (ηλικιωμένους)
  • Να προταθεί μια ρεαλιστική μεθοδολογία και προσέγγιση που συγκεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ηλικιωμένων με εκπαιδευτικές πρακτικές και μαθησιακό υλικό που προκύπτει και προσαρμόζεται στην ποικιλία και τη μεταβλητότητα της τρίτης ηλικίας


Module Content

Expand All
Free